Loading...
Skip to main content
Hướng dẫn 03/HD-BCA-A81

Số ký hiệu:03/HD-BCA-A81

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:18/03/2011

BỘ CÔNG AN
-------

Số: 03/HD-BCA-A81

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011

HƯỚNG DẪN

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC NĂM 2000 TRONG CÁC BỘ, BAN, NGÀNH TRUNG ƯƠNG, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2001 (sau đây gọi là Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000). Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh đã đạt được những kết quả quan trọng giữ gìn bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế nhưng còn bộc lộ nhiều sơ hở, thiếu sót dẫn đến lộ, lọt bí mật nhà nước ở các cấp, các ngành, trên nhiều lĩnh vực, gây thiệt hại không nhỏ về chính trị, đối ngoại, kinh tế, an ninh, quốc phòng…

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng tăng và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng điều kiện này gia tăng thâm nhập, thu thập bí mật nhà nước, chúng ta cần nghiêm túc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước từ năm 2000 đến nay.

Căn cứ vào Điều 25 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5724/VPCP-TCCV ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000, Bộ Công an hướng dẫn cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá thực trạng tình hình công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 trong 10 năm qua, chỉ ra những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước; khắc phục những sơ hở, thiếu sót, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Rút ra được các luận cứ khoa học làm cơ sở đề xuất xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, trọng tâm là xây dựng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thay thế Pháp lệnh hiện hành.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI TỔNG KẾT

1. Thời gian tổng kết từ năm 2000 đến 2010 (10 năm).

2. Phạm vi tổng kết: Trong toàn quốc.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT: Gồm 3 phần (có Đề cương tổng kết kèm theo)

Phần I. Kết quả việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000

Phần II. Thực trạng tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước trong 10 năm qua

Phần III: Đánh giá tổng quát, dự báo tình hình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước thời gian tới

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Hướng dẫn này đề nghị các Bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 (2000 - 2010) trong phạm vi bộ, ban, ngành và địa phương mình và gửi Báo cáo tổng kết về Bộ Công an trước ngày 20 tháng 04 năm 2011 để tập hợp báo cáo Chính phủ./.

Nơi nhận:
- VPCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn ph
òng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao;

- Tòa Án nhân dân Tối cao;

- Mặt trận Tổ quốc VN và các Đoàn thể ở TW;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, BCA (A81), (N 150 bản).

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

THƯỢNG TƯỚNG

Nguyễn Văn Hưởng

Hướng dẫn 03/HD-BCA-A81

Số ký hiệu 03/HD-BCA-A81
Loại văn bản Văn bản khác
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Toà án
Người ký
Nguyễn Văn Hưởng
Ngày ban hành 18/03/2011
Ngày có hiệu lực 18/03/2011
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 03.HD-BCA-A81.pdf Tải về
Lượt xem: 2930

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv