Skip to main content
Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Số ký hiệu:02/2017/NQ-HĐTP

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:24/02/2017

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Số: 02/2017/NQ-HĐTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Để áp dụng đúng và thống nhất biểu mẫu trong tố tụng hành chính;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành biểu mẫu trong tố tụng hành chính

1. Ban hành 62 biểu mẫu theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.

2. Các biểu mẫu khác sẽ tiếp tục được ban hành trong thời gian tới.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 01 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện (nếu có) những vướng mắc đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;

- Ban chỉ đạo CCTPTƯ;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ (02 bản);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Tư pháp;

- Các TAND và TAQS;

- Các Thẩm phán TANDTC và các đơn vị thuộc TANDTC;

- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH).

 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình

DANH MỤC

62 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mẫu số 01-HC   Đơn khởi kiện

Mẫu số 02-HC  Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

Mẫu số 03-HC   Thông báo trả lại đơn khởi kiện

Mẫu số 04-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Mẫu số 05-HC  Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

Mẫu số 06-HC   Thông báo về việc thụ lý vụ án

Mẫu số 07-HC   Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Mẫu số 08-HC   Biên bản đối thoại

Mẫu số 09-HC   Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án

Mẫu số 10-HC   Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 11-HC   Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 12-HC  Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 13-HC   Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 14-HC  Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 15-HC  Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 16-HC   Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Mẫu số 17-HC  Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 18-HC   Quyết định hoãn phiên toà

Mẫu số 19-HC   Quyết định tạm ngừng phiên tòa

Mẫu số 20-HC Biên bản phiên toà sơ thẩm

Mẫu số 21-HC  Biên bản nghị án

Mẫu số 22-HC   Bản án hành chính sơ thẩm

Mẫu số 23-HC   Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)

Mẫu số 24-HC   Đơn kháng cáo

Mẫu số 25-HC   Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

Mẫu số 26-HC   Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

Mẫu số 27-HC   Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

Mẫu số 28-HC   Thông báo trả lại đơn kháng cáo

Mẫu số 29-HC   Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Mẫu số 30-HC   Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Mẫu số 31-HC   Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

Mẫu số 32-HC   Thông báo về việc kháng cáo

Mẫu số 33-HC   Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

Mẫu số 34-HC   Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

Mẫu số 35-HC   Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

Mẫu số 36-HC   Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Mẫu số 37-HC   Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 38-HC   Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 39-HC   Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 40-HC   Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 41-HC   Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 42-HC   Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Mẫu số 43-HC   Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

Mẫu số 44-HC   Quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm

Mẫu số 45-HC   Biên bản phiên tòa phúc thẩm

Mẫu số 46-HC   Bản án phúc thẩm

Mẫu số 47-HC   Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

Mẫu số 48-HC   Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 49-HC   Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 50-HC   Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 51-HC   Thông báo giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 52-HC  Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Mẫu số 53-HC  Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

Mẫu số 54-HC  Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Mẫu số 55-HC  Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

Mẫu số 56-HC  Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 57-HC  Quyết định buộc thi hành án hành chính

Mẫu số 58-HC   Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 59-HC   Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 60-HC   Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 61-HC   Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 62-HC   Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  

  

  

  

  

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Số ký hiệu 02/2017/NQ-HĐTP
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành
Toà án nhân dân tối cao
Lĩnh vực
Toà án
Người ký
Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành 13/01/2017
Ngày có hiệu lực 24/02/2017
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 5907

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv