Loading...
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh

img

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

(Quy định từ Điều 37 đến Điều 43 Luật Tổ chức TAND năm 2014)

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.

1. Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật.

2. Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Lào Cai chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Lào Cai, khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị.

4. Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

1. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai gồm:

a) Ủy ban Thẩm phán;

b) Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động.

c) Bộ máy giúp việc gồm: Văn phòng; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra & thi đua khen thưởng; Phòng Kiểm tra nghiệp vụ & thi hành án.

2. Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai có Chánh án, 02 Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động.

III . Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai gồm: Chánh án, Phó Chánh án và một số Thẩm phán. Số lượng thành viên của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai hiện là 05 đồng chí, do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.

Phiên họp Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai do Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai chủ trì.

2. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Thảo luận về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai;

b) Thảo luận báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai với Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai;

c) Tổng kết kinh nghiệm xét xử;

d) Thảo luận về kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo yêu cầu của Chánh án.

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

1. Sơ thẩm những vụ việc theo quy định của pháp luật;

2. Phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Lào Cai bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

V . Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

1. Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai gồm có Văn phòng; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra & thi đua khen thưởng; Phòng Kiểm tra nghiệp vụ & thi hành án.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra & thi đua khen thưởng; Phòng Kiểm tra nghiệp vụ & thi hành án.

VI. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

1. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ trong Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, Tòa án nhân dân huyện, thành phố trực thuộc, trừ Thẩm phán, Phó Chánh án;

c) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái Thẩm phán theo quy định tại khoản 3 Điều 78, khoản 3 Điều 79 và khoản 3 Điều 80 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

d) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm, các chức danh khác của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai;

đ) Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai và Tòa án nhân dân tối cao;

e) Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật;

g) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật tố tụng; giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật.

VII. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

1. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Nhiệm kỳ của Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

2. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai giúp Chánh án thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án ủy nhiệm lãnh đạo công tác của Tòa án. Phó Chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật tố tụng.

img


cdscv