Loading...
Skip to main content

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã hoàn thành việc Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. (08/08/2022)

Trong ngày 29/7/2022, 04/04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai có 37 đảng viên với 04 Chi bộ trực thuộc. Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 17/5/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai hướng dẫn một số nội dung về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 103-KH/ĐUK, ngày 27/5/2022 của Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh Lào Cai về tổ chức tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, và chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2025 và Kế hoạch số 52-KH/ĐU, ngày 30/5/2022 của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022- 2025. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội được các Chi bộ thực hiện tốt; các văn kiện, nhân sự trình Đại hội đều bám sát theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và được Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai duyệt thông qua. Ngày 29/7/2022 cả 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đều tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đúng trình tự, thời gian, quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tin xét xử

Tòa tuyên toàn bộ cổ phần Trung Nguyên thuộc ông Vũ (28/03/2019)

Toà giao toàn bộ cổ phần trong tập đoàn cho ông Vũ, ông Vũ phải hoàn trả phần chênh lệch cho bà Thảo. Về bất động sản, toà tuyên chia đôi, tiền chênh lệch bà Thảo phải hoàn trả cho ông Vũ hơn 12 tỉ đồng.

cdscv