Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 90: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Sơn La nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Với chức năng là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp, ngay từ đầu năm công tác 2020, TAND hai cấp tỉnh Sơn La đã bám sát sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC và Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đối với công tác Tòa án; chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt 14 giải pháp đột phá của TANDTC để nâng cao chất lượng công tác xét xử; xây dựng và ban hành Nghị quyết về việc nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.


ácdscv